خرید اقساطی ایوان فرش

خرید اقساطی

خرید فرش به صورت اقساطی ایوان فرش

فرهنگیان 

_
 • اقساط 14 ماهه
 • بدون کارمزد
 • بدون پیش پرداخت
 • کسر از حقوق
 • حمل رایگان

مستمری بگیران تامین اجتماعی

_
 • اقساط 14 ماهه
 • بدون کارمزد
 • بدون پیش پرداخت
 • کسر از حقوق
 • حمل رایگان

کلیه نیروهای مسلح

_
 • اقساط 14 ماهه
 • بدون کارمزد
 • بدون پیش پرداخت
 • حمل رایگان

کلیه کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی

_
 • اقساط 12 ماهه
 • بدون کارمزد
 • بدون پیش پرداخت
 • حمل رایگان

کلیه پرسنل نظام پزشکی مشهد

_
 • اقساط 12 ماهه
 • بدون کارمزد
 • بدون پیش پرداخت
 • حمل رایگان

کلیه پرسنل آستان قدس رضوی

_
 • اقساط 14 ماهه
 • بدون کارمزد
 • بدون پیش پرداخت
 • کسر از حقوق
 • حمل رایگان